سومین دوره مسابقه برنامه نویسی کامپیوتر (ACM) سال ۱۳۹۶

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۰

این مسابقه در بهمن ماه سال 1396 با شرکت 60 تیم دانشجویی و دانش آموزی به صورت ملی در واحد یادگار امام (ره) برگزار گردید.

آماده سازی سالن مسابقات ACM
سالن مسابقه قبل از برگزاری
آماده سازی سالن مسابقات ACM
آماده سازی سالن مسابقات ACM
آماده سازی سالن مسابقات ACM
برگزاری مسابقه
برگزاری مسابقه
برگزاری مسابقه
برگزاری مسابقه
اختتامیه مسابقه ACM