مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱۷
دکتر تهمینه دانیالی  رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین
جلسه مشترک ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین با امام جمعه باقرشهر و مدیر پروژه ساخت مصلی بزرگ باقر شهر
جلسه مشترک ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین با امام جمعه باقرشهر و مدیر پروژه ساخت مصلی بزرگ باقر شهر
بازدید ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین از شهرک شمس آباد
جلسه مشترک ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین با شهردار منطقه ۱۷ تهران
جلسه مشترک ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین با شهردار منطقه ۱۷ تهران
جلسه مشترک ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین با شهردار منطقه ۱۷ تهران
جلسه مشترک ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین با امام جمعه باقرشهر و مدیر پروژه ساخت مصلی بزرگ باقر شهر
دیدار رییس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین به همراه هیات رئیسه واحد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه باقرشهر
دیدار رییس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین به همراه هیات رئیسه واحد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه باقرشهر
دیدار رییس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین به همراه هیات رئیسه واحد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه باقرشهر
دیدار رییس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین به همراه هیات رئیسه واحد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه باقرشهر
دیدار رییس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین به همراه هیات رئیسه واحد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه باقرشهر
بازدید ریاست مرکز تحقیقات آمایش سرزمین از شهرک شمس آباد
برگزاری جلسه مشترک با انجمن جغرافیایی ایران
برگزاری جلسه مشترک با انجمن جغرافیایی ایران
برگزاری جلسه مشترک با انجمن جغرافیایی ایران