فرم گزارش روزانه فعالیت آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 • 0
 • فرم گزارش روزانه فعالیت آزمایشگاه ها و کارگاه ها همکاران گرامی؛ لطفاً قبل از تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمائید: ۱- این فرم، جهت ارسال گزارشی از فعالیت روزانه در هر آزمایشگاه یا کارگاه و به منظور گزارش گیری از کیفیت و کمیت برگزاری دروس عملی، آزمایشگاهی و کارگاهی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ می باشد. ۲- تکمیل این فرم، از تاریخ ۹۹/۵/۵ همزمان با شروع کلاس های دروس عملی، ازمایشگاهی و کارگاهی برای تمامی کارشناسان آزمایشگاه و کارگاه این حوزه الزامی می باشد. ۳- تکمیل تمامی فیلدها به زبان فارسی الزامی می باشد. ۴- تکمیل گزارش روزانه، در پایان ساعت کاری همان روز و به طور کامل و دقیق صورت پذیرد.
  1
 • نام و نام خانوادگی کارشناس*
  2
 • شماره پرسنلی*
  3
 • تاریخ*
  4
 • نام آزمایشگاه / کارگاه*
  5
 • شرح فعالیت انجام شده توسط کارشناس:
  6
 • صبح تا ظهر*
  7
 • بعد از ظهر*
  8
 • ** چنانچه کلاس عملی در آزمایشگاه /کارگاه برگزار شده است تکمیل اطلاعات درخواستی زیر برای هر استاد، به طور کامل الزامی می باشد.** راهنمایی: اطلاعات مربوط به کلاس عملی برگزار شده برای هر استاد ، در یک بخش بطور کامل وارد شود (برای هر استاد بضورت جداگانه تکمیل شود) ، مجموع ساعات برگزاری کلاس هر استاد در روز بطور دقیق درج شود. در بخش توضیحات خلاصه فعالیت صورت گرفته در آن کلاس شرح داده شود. چنانچه استادی، غیبت داشته اند در ستون توضیحات قید گردد. اطلاعات کلاس عملی استاد اول:
  9
 • نام و نام خانوادگی استاد اول*
  10
 • نام آزمایشگاه / کارگاه اول*
  11
 • مشخصه*
  12
 • تعداد دانشجویان حاضر*
  13
 • ساعت ورود استاد*
  14
 • ساعت خروج*
  15
 • مجموع ساعات برگزاری کلاس*
  16
 • توضیحات*
  17
 • اطلاعات کلاس عملی استاد دوم:
  18
 • نام و نام خانوادگی استاد دوم*
  19
 • نام آزمایشگاه/ کارگاه دوم*
  20
 • مشخصه درس*
  21
 • تعداد دانشجویان حاضر کلاس*
  22
 • ساعت ورود*
  23
 • ساعت خروج استاد*
  24
 • مجموع ساعات کلاس برگزار شده*
  25
 • توضیحات مورد نیاز*
  26
 • اطلاعات کلاس عملی استاد سوم:
  27
 • نام و نام خانوادگی استاد سوم*
  28
 • نام آزمایشگاه / کارگاه سوم*
  29
 • مشخصه آموزشی*
  30
 • تعداد دانشجویان حاضر شده در کلاس*
  31
 • زمان ورود استاد*
  32
 • زمان خروج*
  33
 • جمع ساعات برگزاری کلاس*
  34
 • توضیحات خاص*
  35