اخبار

معافیت موقت شهریه برای دانشجویان دکتری

بدین وسیله به اگاهی می رساند دانشجویان مقطع دکتری تخصصی که تا تاریخ ۹۹/۱۱/۱۴ پس از قبولی در امتحان جامع،  پنج نیمسال برای واحدهای رساله دکتری ثبت نام نموده اند ولی موفق به پذیرش مقاله نشده اند به مدت دو نیمسال از پرداخت شهریه تمدید رساله دکتری معاف می شوند تا نسبت به پذیرش مقاله پیش دفاع و انجام پیش دفاع ( طبق بخشنامه شماره ۱۰/۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۰۷) اقدام نمایند.

ادامه مطلب