شرح وظایف کارشناس تشویقی مقالات

تعداد بازدید:۲۴۵۲

 

         

-------        

      55229283

   --------@iausr.ac.ir


 

  1. بررسی پرونده و مستندات هر یک از مقالات ارسال شده از پژوهش دانشکده ها
  2. ورود اطلاعات در جداول تشویقی مقالات سازمان مرکزی و مستند سازی موارد ارسالی به سازمان مرکزی جهت اخذ تاییدیه پرداخت
  3. دریافت جوابیه نامه ها از سازمان مرکزی و انجام اصلاحات مورد نظر
  4. بایگانی مستندات درخواست های تشویقی مقالات علمی
  5. تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی

 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۷