شرح وظایف کارشناس پژوهانه

تعداد بازدید:۱۱۶۰

 

         

حیدر احمدی        

      55229283

   h_ahmadi2002@iausr.ac.ir


 

  1. تنظیم صورتجلسه و اخذ تاییدیه کمیته ترفیع در ارتباط با پژوهانه
  2. مستند سازی و تهیه گزارش اطلاعات پژوهانه به سازمان مرکزی
  3. اخذ مستندات هزینه کرد پژوهانه (مطابق جدول شماره 5 بخشنامه پژوهانه) از اعضاء هیات علمی و ارسال برای معاونت اداری و مالی
  4. تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی
  5. جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به پژوهانه  و محاسبه حداقل امتیاز لازم 
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷