شرح وظایف کارشناس پژوهانه

تعداد بازدید:۱۲۸۲

        

  فاطمه کرم داد        

      55229283

   f.karamdad@gmail.com


مرحله اول: دریافت پژوهانه

  1. ابلاغ سالانه (در اسفند ماه هر سال) در خصوص تکمیل فرم فعالیت های 3 ساله پژوهشی و تکمیل مستندات جهت دریافت پژوهانه سال جاری
  2.  دریافت فرم­ها و بررسی مدارک و امتیازدهی به فعالیت هایپژوهشی متقاضی دریافت پژوهانه بر اساس جدول شاخص های پژوهشی بخشنامه مربوط به پژوهانه
  3. اخذ تاییدیه از شورای پژوهشی واحد و ارسال فرم ها و مدارک مربوط به فعالیت های پژوهشی اساتید متقاضی دریافت پژوهانه در اردیبهشت هر سال به سازمان مرکزی

مرحله دوم: هزینه کرد پژوهانه

  1. اطلاع رسانی به اساتیدی که موفق به دریافت پژوهانه شده اند.
  2. اخذ نامه درخواست و مستندات هزینه کرد پژوهانه (مطابق جدول شماره 5 بخشنامه پژوهانه) از اعضای هئیت علمی و بررسی مدارک و طرح در شورای پژوهشی واحد (درصورت لزوم) و ارسال برای معاونت اداری و مالی جهت پرداخت مبلغ مورد نظر بنا به درخواست استاد
  3. دریافت گزارش سالانه هزینه کرد پژوهانه از اساتید
  4. ارسال گزارش سالانه از هزینه پژوهانه های دریافت شده به سازمان مرکزی

 

آخرین ویرایش۲۴ مهر ۱۳۹۹