شرح وظایف کارشناس پژوهانه

تعداد بازدید:۱۱۲۴

 

         

  مهندس فاطمه کرمداد      

      55229283          

   f.karamdad@gmail.com          


 

  1. تنظیم صورتجلسه و اخذ تاییدیه کمیته ترفیع در ارتباط با پژوهانه
  2. مستند سازی و تهیه گزارش اطلاعات پژوهانه به سازمان مرکزی
  3. اخذ مستندات هزینه کرد پژوهانه (مطابق جدول شماره 5 بخشنامه پژوهانه) از اعضاء هیات علمی و ارسال برای معاونت اداری و مالی
  4. تنظیم صورتجلسه شورای پژوهشی
  5. جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به پژوهانه  و محاسبه حداقل امتیاز لازم 
آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸