شرح وظایف کارشناس طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۵۱۰

 

                                                                        

                                                         معصومه شهرابی فراهانی        

                                                                                              55229283

                                                               tarhsh@yahoo.com 

 1. بررسی اولیه پروپزال های ارایه شده
 2. مطرح کردن تمامی طرح های ارایه شده در شورای پژوهشی واحد
 3. امور مربوط به داوری تخصصی طرح های پژوهشی (فرم صفر، گزارش مرحله ای)
 4. امور مربوط به ناظر طرح های پژوهشی
 5. تنظیم و انعقاد قرارداد
 6. انجام محاسبات مالی و مکاتبات مربوط به پرداخت های مراحل مختلف طرح
 7. صدور تاییدیه های مربوطه (داوری طرح، خاتمه طرح، همکار طرح)
 8. ثبت و تکمیل اطلاعات طرح­های تحقیقاتی در سامانه سازمان مرکزی (سایت proposal)
 9. درج مشخصات و تکمیل بانک اطلاعاتی اکسل برای هر طرح
 10.  محاسبه و پرداخت حق الزحمه داوران طرح ها
 11. بررسی صحت و سقم تعهدات (مقالات) ارایه شده
 12. ارایه آمار و اطلاعات مربوط به حسابرسان 
 13. ارایه آمار و اطلاعات مربوط به مرکز اطلاعات آمار و رایانه

 

آخرین ویرایش۱۵ مرداد ۱۳۹۹