مدیران معاونت

تعداد بازدید:۴۷۶۹

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

رامین محمد علی طهرانی

دکتری - پسا دکتری

دانشیار

ramintehrani@gmail.com

rmt@iausr.ac.ir

 

 

مدیر امور پژوهشی و تولید علم

مدیر حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نسیم بریمانی

جمشید نجف پور

دکتری

دکتری

استادیار

استادیار

nbarimani@iausr.ac.ir

 

 

  barname@iausr.ac.ir

 

 

مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

امین آزادی

علی شهابی

دکتری

دانشجوی دکتری

استادیار

مربی

azadi.amin@gmail.com

 

 

shahabi@iausr.ac.ir

 

 

 

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

رئیس مرکز تحقیقات نساجی

 

علی پیروی

 

دکتری

 

استادیار

 

peyravi@iausr.ac.ir

 

 

رئیس مرکز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی رئیس اداره کتابخانه
رضا منعم

محمد یوسفی

دکتری

دکتری

استادیار دانشیار

rezamonaem@yahoo.com

 

 

myousefi50@yahoo.com

 

 

 

رئیس اداره ارتباط با صنعت و فناوری

رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

حیدر احمدی

 

دانشجوی دکتری

 

hahmadi2002@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره انتشارات علمی

 

سکینه حقایقی

 

 

 

 

 
 

 

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۳۹۹