مدیران معاونت

تعداد بازدید:۷۴۹۳

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

رامین محمد علی طهرانی

دکتری - پسا دکتری

دانشیار

ramintehrani@gmail.com

rmt@iausr.ac.ir

 

 

مدیر امور پژوهشی و تولید علم

مدیر حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نسیم بریمانی

جمشید نجف پور

دکتری

دکتری

استادیار

استادیار

nbarimani@iausr.ac.ir

 

 

  barname@iausr.ac.ir

 

 

مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

امین آزادی

علی شهابی

دکتری

دانشجوی دکتری

استادیار

مربی

azadi.amin@gmail.com

 

 

shahabi@iausr.ac.ir

 

 

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

رئیس مرکز تحقیقات نساجی
سیمین ارمغان

علی پیروی

دکتری

دکتری

دانشیار

استادیار

s.armaqan@yahoo.com

 

 

peyravi@iausr.ac.ir

 

 

رئیس مرکز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی رئیس اداره کتابخانه
رضا منعم

فرشته ناصری

دکتری

دکتری

استادیار استادیار

rezamonaem@yahoo.com

 

 

 

رئیس اداره ارتباط با صنعت و فناوری

رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها

افسانه شایسته

حیدر احمدی

دکتری

دانشجوی دکتری

استادیار

shayesteh@iausr.ac.ir

 

hahmadi2002@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره انتشارات علمی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰