مدیران معاونت

تعداد بازدید:۴۶۳۳

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری

رامین محمد علی طهرانی

دکتری-پسا دکتری

دانشیار

rmt@iausr.ac.ir
 

مدیر امور پژوهشی و تولید علم

مدیر حوزه برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

نسیم بریمانی

جمشید نجف پور

دکتری

دکتری

استادیار

استادیار

nbarimani@iausr.ac.ir

  barname@iausr.ac.ir

مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

علیرضا پازکی

علی شهابی

دکتری

دانشجوی دکتری

دانشیار

مری

pazoki_agr@iausr.ac.ir

shahabi@iausr.ac.ir

 

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

رئیس مرکز تحقیقات نساجی

 

علی پیروی

 

دکتری

 

استادیار

 

peyravi@iausr.ac.ir

 

رئیس مرکز اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی رئیس اداره کتابخانه

رضا منعم

محمد یوسفی

دکتری

دکتری

استادیار

استادیار

rezamonaem@yahoo.com

a

 

رئیس اداره ارتباط با صنعت و فناوری

رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه ها

 

حیدر احمدی

 

hahmadi2002@yahoo.com

 

رئیس اداره انتشارات علمی

 

سکینه حقایقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

آخرین ویرایش۱۴ بهمن ۱۳۹۸