شرح وظایف کارشناس کارگاه و سخنرانی

تعداد بازدید:۱۳۲۹

  فاطمه کرم داد        

      55229283

   f.karamdad@gmail.com


سخنرانی های استادان:

  1. طرح در خواست سخنرانی اساتید در شورای پژوهشی واحد
  2. مکاتبه با مالی جهت تهیه اقلام  پذیرایی سخنرانی
  3. مکاتبه با مالی در خصوص پرداخت حق الزحمه سخنران

کارگاه های علمی:

  1. طرح در خواست برگزاری کارگاه در شورای پژوهشی واحد
  2. مکاتبه با مالی جهت تهیه اقلام  پذیرایی کارگاه
  3. مکاتبه با مالی در خصوص پرداخت حق الزحمه مدرس کارگاه
آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۹