شرح وظایف شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۳۷۵۹

به منظور سیاستگذاری و برنامه ­ریزی در جهت ارتقای کیفیت پژوهش و مطابق با اساسنامه مدیریت دانشگاه­ها (مصوب ستاد انقلاب فرهنگی) و آییننامه ها و بخشنامه­ های دانشگاه آزاد اسلامی، وظایف شورای پژوهشی واحد به شرح ذیل می­باشد: 

 1. تعیین و تدوین سیاست­ ها، خط مشی­ها، نظارت و ارزیابی برنامه­ های پژوهش و فناوری
 2. تهیه و تنظیم دستورالعمل­ های لازم برای فراهم آوردن زمینه­ های مناسب جهـت گسترش پژوهش، نوآوری، تولید دانش و فناوری
 3. هدایت پژوهش­ های دانشگاه به تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه­ ای، متناسب با نیازهای کشور
 4. تعیین و تصویب اولویت­های پژوهشی، بررسی طرح ­ها و اتخاذ تصمیم در مـورد اجراء و هدایت آنها
 5. بررسی گزارشات پیشرفت و نهایی طرح­های تحقیقاتی و نظارت برحسن اجرای آن ها
 6. بررسی روش ­ها و اتخاذ تصمیم برای پشتیبانی پژوهش، حمایـت و یـا تـشویق از محققان برجسته
 7. هدایت سیاسـت­ هـا در راسـتای ایجـاد بـستر مناسـب جهـت برقـراری ارتبـاط منسجم تر با مراکز پژوهشی داخلـی، صـنایع و دیگـر دسـتگاه­ های اجرائـی در جهت گسترش فنآوری ملی
 8. برنامه ­ریزی جهت برقراری ارتباط با دیگر مراکز و مؤسسات پژوهشی خارج از دانشگاه و در نهایت برقراری همکاری­های فیمابین
 9. اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارایی و اثربخشی تحقیقات در توسعه فناوری کشور و توسعه تحقیقات کاربردی فناورانه
 10. هدایت و برنامه ریزی برگزاری همایش ­ها، نمایشگاه­ های دستاوردهای پژوهشی
 11. بررسی و تصویب برگزاری همایش­ ها و کنگره های علمی پیشنهادی شورای پژوهشی دانشکده ها
 12. بررسی مقدماتی تاسیس مراکز تحقیقاتی جدید در دانشگاه  
 13. برنامه ریزی و تشویق اعضاء هیئت علمی برای استفاده از فرصت مطالعاتی
 14.  ترغیب و تشویق اعضای هیئت علمی برای تهیه مقاله­ های علمی با کیفیت
 15. بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا دانشکده­ ها، استادان و دانشجویان به شورا ارجاع می­دهند
 16. تهیه و تدوین آیین نامه های لازم پژوهشی در داخل واحد
 17. همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه
 • ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:
 • بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق و پژوهش در دانشگاه
 • ارائه راهکارهای مناسب برای تشویق استادان به انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی  
 • پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
 • ارزیابی و بهره برداری از نتایج طرح های پژوهشی
 • مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
 •  بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمان های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری

18.  مشارکت و همفکری در ارتباط با سایر موضوعات پیشنهادی حوزه معاونت پژوهشی واحد

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۸