اعضای شورای پژوهشی واحد

تعداد بازدید:۳۱۲۳

 

دکتر رامین محمد علی طهرانی

  دکتر نسیم بریمانی

رئیس شورا

  دبیر شورا

دانشیار

  استادیار

دکتری شیمی تجزیه-نانو الکتروشیمی

 

دکتری مهندسی برق

دکتر علی پارسا

دکتر محمد جعفری هرندی

دکتر علی اشجاران 

عضو شورا

عضو شورا

عضو شورا

استادیار

دانشیار

استادیار

دکتری شیمی تجزیه

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری مهندسی نساجی

            

دکتر امیر احمری نژاد

دکتر مجتبی بابایی دکتر رضا فرمهینی فراهانی

عضو شورا

عضو شورا عضو شورا

استادیار

استادیار استادیار

دکتری مهندسی برق

دکتری مهندسی برق دکتری مهندسی معماری

 

 

 

 
آخرین ویرایش۱۴ آبان ۱۳۹۸