اعضای شورای پژوهشی واحد

دکتر سعید قاضی مغربی

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

دکتر علی مظلومی فر

استادیار

استادیار

دانشیار

دکتری مهندسی برق

دکتری کشاورزی

دکتری شیمی تجزیه

 

 

 

 

دکتر عباس ارجمندفر

دکتر محمد جعفری هرندی

دکتر احمد اصلی زاده

استادیار

دانشیار

استادیار

دکتری ریاضی محض

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری مدیریت صنعتی

 

 

 

دکتر مجید ولی شریعت پناهی

دکتر امید صادقی پور

دکتر امیر توحیدی

دانشیار

دانشیار

استادیار

دکتری جغرافیا

دکتری کشاورزی

دکتری مهندسی مکانیک