اعضای شورای پژوهشی واحد

دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی

دکتر امیر احمری نژاد دکتر فرمهینی فراهانی

استادیار

استادیار استادیار

دکتری کشاورزی

دکتری مهندسی برق دکتری معماری

 

 

 

دکتر علی پارسا

دکتر محمد جعفری هرندی

دکتر علی اشجاران 

استادیار

دانشیار

استادیار

دکتری شیمی تجزیه

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتری مهندسی نساجی

 

 

 

 

 دکتر نازنین پیله وری

دکتر مجتبی بابایی

دکتر امیر توحیدی

دانشیار

استادیار

استادیار

دکتری مدیریت صنعتی

دکتری مهندسی برق

دکتری مهندسی مکانیک

 
آخرین ویرایش۲۹ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۵۴۷