صورتجلسات شورای پژوهشی واحد

تعداد بازدید:۱۶۲۸۸
 
عنوان تاریخ 

 صد و شصت و هشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/02/11

 صد و شصت ونهمین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/03/21

 صد و هفتادمین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/07/02

 صد و هفتادمین و یکمین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/07/30

 صد وهفتاد ودومین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/08/28

 صد وهفتاد و سومین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/10/10

 صد و هفتاد وچهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/12/25

 صد و هفتاد وپنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی

1397/12/25

 صد وهفتاد وششمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/01/28

 صدوهفتاد وهفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/02/30

 صدوهفتاد وهشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/03/29

 صدوهفتاد ونهمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/04/26

 صد وهشتادمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/06/25

 صد وهشتاد ویکمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/08/20

 صد و هشتاد ودومین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/10/23

 صد وهشتاد وسومین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1398/12/11

 صد وهشتاد وچهارمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1399/03/26

 صد وهشتاد وپنجمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1399/04/23

 صد وهشتاد وششمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1399/06/02

 صد وهشتاد وهفتمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1399/06/30

 صد وهشتاد وهشتمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1399/07/29

 صد وهشتاد و نهمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد

1399/08/27

صد ونودمین صورتجلسه شورای پژوهشی واحد 1399/10/25

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۹