فرصت مطالعاتی اخذ شده

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال

کشور  

دانشگاه

1

مجید حق پرست

1396

اتریش

Johannes Kepler University Linz