بازدید علمی

تعداد بازدید:۳۷۴۱

دستورالعمل برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی

۱. درخواست برگزاری بازدید علمی گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی به مدیر پژوهشی دانشکده ارسال شود.

۲- درخواست برگزاری بازدیدهای علمی منضم به فرم درخواست بازدید علمی می‌باشد.

۳- برنامه‌ریزی بازدیدهای علمی به گونه‌ای دنبال می‌شود که تقاضاهای واصله زمان کافی برای هماهنگی بیرونی و داخلی داشته باشند. لطفاً حدالمقدور تقاضای بازدید علمی کمتر از یک ماه ارائه نشود.

۴- ارسال مستندات فوق از دانشکده‌ها به دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری.

۵. هماهنگی با صنعت به منظور اخذ موافقت از برگزاری بازدید علمی توسط دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد، اقدام می‌شود.

۶. پس از هماهنگی و اخذ موافقت از برگزاری بازدید علمی از صنعت، مستندات مجدداً بررسی و در صورت تکمیل بودن مدارک، اقدامات بعدی توسط دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری انجام می‌گیرد.

۷. هماهنگی با حوزه معاونت محترم اداری و مالی به منظور اختصاص تعداد و نوع مناسب وسیله ایاب و ذهاب برای دانشجویان به همراه استاد راهنما، صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱: حرکت وسایل نقلیه مشروط به حضور استاد راهنمای بازدید مربوطه است.


گالری تصاویر

 

آخرین ویرایش۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷