رییس مرکز

دکتر تهمینه دانیالی

رئیس مرکز تحقیقات آمایش سرزمین

تلفن تماس: 55229259

ایمیل: danyali@iausr.ac.ir

مکان : ساختمان معاونت پژوهش و فن آوری - طبقه دوم