شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۵۵

                                                                               

                                                                           دکتر معصومه پیریایی

                                    دبیر کمیته راهبردی دکترای تخصصی پژوهش محور 

 

1- تشکیل پرونده پژوهشی دکتری تخصصی پژوهش محور برای هر دانشجو بعد از قبولی و اخذ کد دانشجویی

2-  انعقاد قرارداد رسمی با کارفرما

3- اخذ تعهد محضری از دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

4- ثبت و انتخاب واحد آموزشی با تأیید استاد راهنمای مربوطه

5- انعقاد قرارداد رسمی سه جانبه با واحد دانشگاهی محل تحصیل ، استاد راهنما مربوطه و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محور

6-  اخذگزارش پیشرفت کار  تأیید شده استاد راهنما از دانشجوی مربوطه در هر مرحله در پایان نیمسال تحصیلی

7-  پرداخت حق التدریس اساتید راهنما و مشاور دکتری تخصصی پژوهش محور و هزینه های اجرای طرح مطابق با بند 6- 1 بخشنامه شماره 92003/70 مورخ 17/10/93  (این مبلغ به عنوان کسورات قانونی سهم استاد راهنما خواهد بود)

8- نظارت بر حسن اجرای امور دکتری تخصصی پژوهش محور و پیگیری امور مالی ،آموزشی  و پژوهشی مربوطه و امور مرتبط با دفاع دانشجویان

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹