اعضای شورای انتشارات

تعداد بازدید:۹۷۶

 

دکتر رامین محمد علی طهرانی

 

دکتر نسیم بریمانی

رئیس شورا

 

دبیر شورا

دانشیار

 

استادیار

دکتری شیمی تجزیه-نانو الکتروشیمی

ramintehrani@gmail.com

rmt@iausr.ac.ir

 

دکتری مهندسی برق

nbarimani@iausr.ac.ir

     

دکتر سعید قاضی مغربی

 

 

دکتر  شهرام علم

عضو شورا

 

عضو شورا

دانشیار

 

استادیار

دکتری برق مخابرات

ryasatvahed@iausr.ac.ir

 

دکتری مدیریت و برنامه ریزی

shahramalam@yahoo.com

 

دکتر محمدرضا عسگری

 

دکتر  جمشید جلالی شیجانی

عضو شورا

 

عضو شورا

دانشیار

 

دانشیار

دکتری حسابداری

M_r_asgari@yahoo.com

 

دکتری الهیات

jalalishey@gmail.com

     
آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۰