آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه جدید اعتبارسنجی مقالات جهت دفاع رساله دکترای تخصصیدستورالعمل پیش دفاع متمرکز۰۷ اسفند ۱۳۹۸
بخشنامه جدید اعتبارسنجی مقالات جهت دفاع رساله دکترای تخصصیآئین نامه های دکتری۰۷ اسفند ۱۳۹۸
فرم استاد راهنما و مشاورفرم های دکترای تخصصی پژوهش محور
آیین نامه طرح پژوهشی (۱۳۹۹/۰۸/۰۷)بخشنامه و آیین نامه های طرح پژوهشی
همایش داخلیبخشنامه و آیین نامه های برگزاری همایش
بخشنامه ماموریت مطالعاتیبخشنامه و آیین نامه های فرصت مطالعاتی۲۸ دی ۱۳۹۸
لیست شرکت کنندگانفرم های کارگاه ها و سخنرانی ها
فرم درخواست خرید اقلام پذیرایی جهت برگزاری سخنرانیفرم های کارگاه ها و سخنرانی ها
فرم برگزاری کارگاه پژوهشیفرم های کارگاه ها و سخنرانی ها
فرم ارایه گزارش برنامه های برگزار شدهفرم های کارگاه ها و سخنرانی ها
دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشیبخشنامه و آیین نامه های کارگاه ها و سخنرانی ها
بخش نامه برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشیبخشنامه و آیین نامه های کارگاه ها و سخنرانی ها
بخشنامه سخنرانیبخشنامه و آیین نامه های کارگاه ها و سخنرانی ها
بخشنامه جدید اعتبار سنجی مقالات جهت دفاع از رساله دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی شماره ۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸۱۲۰۷آئین نامه های دکتری
تقویم شوراهای پژوهشی سال ۱۳۹۹تقویم پژوهشی
پروپزال طرح پژوهشیفرم های طرح پژوهشی
فرم الففرم های طرح پژوهشی
فرم آزمون جامع و امتحان زبانفرم های پیش دفاع متمرکز۰۱ دی ۱۳۹۹
فرم اطلاعات طرح پژوهشیفرم های دکترای تخصصی پژوهش محور
متمم همایش داخل کشوربخشنامه و آیین نامه های برگزاری همایش