فرم شماره ۶-درخواست برگزاری سخنرانی انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)