صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)