نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فلوچارت برگزاری سخنرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فلوچارت برگزاری کارگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فلوچارت انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
طرح نامه شرکت در مسابقات/نمایشگاه‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
طرح نامه برگزاری مسابقات/نمایشگا ه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم برگزاری کارگاه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم درخواست خرید اقلام پذیرایی جهت برگزاری سخنرانی/کارگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم اطلاعات فردی کاندیدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم عضویت در انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
اساسنامه تاسیس انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم ارایه گزارش برنامه¬های برگزار شده (سخنرانی¬ها و کارگاه¬های علمی استادان و برنامه¬های انجمن¬های علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم شماره ۷-گزارش عملکرد بودجه سالیانه انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم شماره ۶-درخواست برگزاری سخنرانی انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم شماره ۵- درخواست انتشار نشریه انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم شماره ۴- درخواست برگزاری کارگاه انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم شماره ۳- فرم درخواست برگزاری همایش داخلی،سمینار انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)
فرم شماره ۲- درخواست بازدید علمی انجمن
فرم شماره ۱-برنامه پیشنهادی انجمن
فرم ارایه گزارش برنامه های برگزار شده