آیین نامه‌ها و فرم‌ها- انجمن علمی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فلوچارت برگزاری سخنرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فلوچارت برگزاری کارگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فلوچارت انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
طرح نامه شرکت در مسابقات/نمایشگاه‌ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
طرح نامه برگزاری مسابقات/نمایشگا ه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم درخواست خرید اقلام پذیرایی جهت برگزاری سخنرانی/کارگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم اطلاعات فردی کاندیدا دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم عضویت در انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره انجمن علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
اساسنامه تاسیس انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم ارایه گزارش برنامه¬های برگزار شده (سخنرانی¬ها و کارگاه¬های علمی استادان و برنامه¬های انجمن¬های علمی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم شماره ۷-گزارش عملکرد بودجه سالیانه انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم شماره ۶-درخواست برگزاری سخنرانی انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم شماره ۵- درخواست انتشار نشریه انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم شماره ۴- درخواست برگزاری کارگاه انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم شماره ۳- فرم درخواست برگزاری همایش داخلی،سمینار انجمن دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)انجمن علمی
فرم شماره ۲- درخواست بازدید علمی انجمنانجمن علمی
فرم شماره ۱-برنامه پیشنهادی انجمنانجمن علمی
فرم ارایه گزارش برنامه های برگزار شدهانجمن علمی