آیین نامه‌ها و فرم‌ها- پایان نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم الف دکتریفرم های دکتری
فرم الف ارشدفرم های ارشد
فرم تحویل نسخه های پایان نامه دکتریفرم های دکتری
فرم تحویل نسخه های پایان نامه ارشدفرم های ارشد
فرم شرکت در جلسات دفاعیهفرم های ارشد
درخواست معرفی نامه ارشدفرم های ارشد
فرم تایید مقاله دکتریفرم های دکتری
فرصت ارائه مقاله دکتریپایان نامه ها - آیین نامه ها
شیوه نامه دکترای از ۱۳۹۶ به بعدپایان نامه ها - آیین نامه ها
زمان دفاع بر اساس تقویم آموزشیپایان نامه ها - آیین نامه ها
بخشنامه مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد و دکتریپایان نامه ها - آیین نامه ها
آئین نامه دکتری قبل از ۹۶پایان نامه ها - آیین نامه ها
فلوچارت گردش کار پایان نامه ارشدفرم های ارشد
فلوچارت گردش کار پایان نامه دکتری تخصصیفرم های دکتری
تعداد مجاز راهنمایی و مشاورهپایان نامه ها - آیین نامه ها
شیوه نامه دوره دکتری۹۶ به بعدپایان نامه ها - آیین نامه ها
شیوه نامه دکتری ۹۶پایان نامه ها - آیین نامه ها
بخشنامه تسوه دکتری سال ۷۳پایان نامه ها - آیین نامه ها
آیین نامه دکتری ۸۳پایان نامه ها - آیین نامه ها
ارزیابی رساله دکتری۲۳۷۶۷ مورخ۱۳۹۶.۴.۲۷پایان نامه ها - آیین نامه ها