آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های کارشناسی ارشد

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۱ فرم پیشنهاد موضوع پایان نامهفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۲ فرم پروپوزال (طرح تحقیق)فرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۳ فرم الف پروپوزالفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۴ فرم تعهد پروپزال (تعهد ارائه نتایج تحقیق)فرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۵ فرم گزارش پیشرفت کارفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۶ فرم تسویه حساب مقدماتیفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۷ فرم چکیده پژوهشفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۸ فرم تعیین داوریفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۹ فرم تحویل نسخه های پایان نامهفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۱۰ فرم انصراف از مقالهفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۱۱ فرم ارزشیابی مقالات کارشناسی ارشدفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مرداد ۱۳۹۹
۱۲ فرم تایید مقاله جهت محاسبه حق الزحمهفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۱۳ فرم تعهد نامه اصالت پایان نامهفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۹
۱۴ منشور اخلاق پژوهشفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۵
۱۵ شرکت در جلسات دفاعفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۵
۱۶ درخواست معرفی نامهفرم های کارشناسی ارشد۰۱ مهر ۱۳۹۵