آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه های دکتری

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصیآئین نامه های دکتری
چگونگی ارزیابی پایان نامه های ارشد و دکتریآئین نامه های دکتری
ایین نامه تعداد مجاز راهنما و مشاور پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترای تخصصیآئین نامه های دکتری
ایین نامه معاف از شهریهآئین نامه های دکتری
ایین نامه معرفی دانشجویان به ازمایشگاه و نحوه پرداخت کمک هزینه پایان نامهآئین نامه های دکتری
پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران۱۳۹۳آئین نامه های دکتری
تحویل نسخه دیجیتال پایان نامه۱۳۹۰آئین نامه های دکتری
تعداد مجاز راهنمایی و مشاورهآئین نامه های دکتری
تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه ازاد اسلامیآئین نامه های دکتری
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه ازاد اسلامی و پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران۱۳۹۳آئین نامه های دکتری
حق الزحمه استادان راهنما و مشاور و داور پایان نامه های ارشد دکتراآئین نامه های دکتری
حمایت از اختراعات دانشگاه ازاد اسلامی ۱۳۹۴آئین نامه های دکتری
ساماندهی امور دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی ۱۳۹۶آئین نامه های دکتری
شرایط همکاری اساتید سایر موسسات برای راهنمایی و مشاوره پایان نامهآئین نامه های دکتری
متمم تشویق مقالات و ادرس دهیآئین نامه های دکتری
نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها۱۳۹۲آئین نامه های دکتری
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلیآئین نامه های دکتری
همکاری با اعضای هیات علمی فاقد تحصیلات تکمیلیآئین نامه های دکتری
معافیت تمدید شهریه رساله دکتری برای پذیرش مقاله دفاع ۱۳۹۲آئین نامه های دکتری
متمم بخشنامه دکترای پژوهش محورآئین نامه های دکتری